Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan in Raipur, Chhattisgarh (12 Dec 2016)