Shri Amit Shah addresses Kashi Kshetra Booth Sammelan in Jaunpur, Uttar Pradesh (02 July 2016)