Shri Amit Shah addresses Parivartan Yatra in Haldwani, Uttarakhand (07 Dec 2016)