Shri Amit Shah addresses “Parivartan Yatra” in Kannauj, Uttar Pradesh (13 Nov 2016)