Shri Amit Shah addresses West Bengal Pradesh Parishad Sammelan at Kolkata (03 August 2016)