Shri Amit Shah addressing “Parivartan Yatra” in Saharanpur, Uttar Pradesh (05 Nov 2016)