Shri Amit Shah at ABP News Shikhar Sammelan, New Delhi (02 Dec 2016) HQ