Shri Amit Shah at Booth Karyakarta Sammelan in Solan, Himachal Pradesh (11 Dec 2016)