Shri Amit Shah at Hindustan Shikhar Samagam in Lucknow (12 Nov 2016)