Shri Amit Shah at Rashtradrashta Pandit Deendayal Upadhyay Granth Prakashan Samaroh, Pune (05 June 2016)