Shri Amit Shah at Shri Vimalamba Pratishtha Mahotsav, Shri Goverdhan Peeth, Puri (20 Jan 2017)