Shri Amit Shah speaking at ABP News Shikhar Sammelan on 1year on PM Narendra Modi govt. (21 May 2015)