Shri Amit Shah unveiled Savarkar Jyot at Cellular Jail, Port Blair (28 May 2016)