Shri Pranav Pandya met BJP President Shri Amit Shah : 17 April 2016