Shri Rajnath Singh at Virat Karyakarta Samagam,Patna (14 April 2015)